Rusia jubilează după summitul de la Riga

0
407
(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) Ï ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò (Ê) êáôÜ ôçí ÜöéîÞ ôïõ óôç Ñßãá ôçò Ëåôïíßáò, ôçí ÐÝìðôç 21 ÌáÀïõ 2015. Óôç Ñßãá èá âñßóêåôáé óÞìåñá êáé áýñéï ï ÁëÝîçò Ôóßðñáò, ðñïêåéìÝíïõ íá óõììåôÜó÷åé óôéò åñãáóßåò ôçò Óõíüäïõ ÊïñõöÞò ôçò ÁíáôïëéêÞò ÅôáéñéêÞò Ó÷Ýóçò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ/Andrea Bonetti

Vă spuneam că, pe fond, în cazul Summitului de la Riga, există jocurile vizibile. Apoi şi cele profunde. Mult mai importante, mai dificile şi cu prelugiri strategice infinit mai ample decât ceea ce putea să fie, pe plan strict tehnic, Parteneriatul Estic, aflat cred, acum, chiar şi pentru entuziaştii de odinioară ai ideii, foarte aproape de a-şi da obştescul sfârşit, scrie analistul de politică externă, Cristian Unteanu, corespondentul ziarului Adevărul de la Bruxelles despre summitul de la Riga.

Drept urmare, pentru a înţelege dimensiunea problemei, trebuie să acceptăm, cu tristeţe, că la Summitul privind ţările acelea din est (Ucraina, R.Moldova, Georgia, Azerbadjian, Armenia, ba chiar Belarus – căci şi această ţară face parte din formatul iniţial al Parteneriatului) cel mai important subiect discutat a fost situaţia disperată a Greciei, cea aflată cu spatele la zidul falimentului de ţară, este concluzia lui Unteanu.

Rusia jubilează, Europa îşi caută identitatea, este titlul articolului de pe blogul analistului de pe siteul ziarului Adevărul.