spot_img
26.9 C
București
marți, august 16, 2022
AcasăAnalizeCe conține Legea Suveranității propusă de avocatul Dan Chitic

Ce conține Legea Suveranității propusă de avocatul Dan Chitic

-

A venit vremea! 33 de articole care schimbă România! După discuții cu sute de persoane și consultări cu zeci de specialiști ai dreptului dar și cu alte zeci de persoane implicate în viața cetății, am bucuria să vă aduc la cunoștință ultima variantă a Legii Suveranității, varianta a 10-a și probabil ultima, la care vom mai face doar expunerea de motive și unele modificări minore, a scris pe facebook avocatul Dan Chitic.

- Reclama -

Proiect legislativ v. 10: Legea suveranității sau Legea pentru protejarea interesului superior și suveran al poporului și cetățeanului român

�Capitolul I – Măsuri ecologice pentru protejarea interesului superior și suveran al poporului și cetățeanului român1. Articolul 29 din Legea 46 din 19 martie 2008 – Codului Silvic se modifică și va avea următorul cuprins: “Defrișările și tăierile rase pe teritoriul României, inclusiv cele motivate de reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor, sunt interzise până la data de 1 Ianuarie 2121.“ Alineatele 2 – 5 ale articolului 29 din Legea 46 din 19 martie 2008 – Codului Silvic se abrogă.2. La alin. (1) al art. 108 din Legea nr. 46 din 19 martie 2008 – Codului Silvic se adaugă două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins: “e.) cu închisoare de la 7 la 20 de ani, fapta de a provoca boli sau infesta cu dăunători a arborilor din fondul forestier; f) cu închisoare de la 7 la 20 de ani, încălcarea interdicției prevăzute la art. 29 din prezenta lege.”3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, se interzice exportul de masă lemnoasă neprelucrată, inclusiv buștean, cu sau fără coajă, cherestea, bârne sau traverse de cale ferată, pana la data de 1 Ianuarie 2121. Nerespectarea interdicției de export a masei lemnoase se pedepsește cu închisoare de la 7 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. 4. Se modifică articolul 13 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor la care se adaugă alineatul 2 care va avea următoarea formulare: “Este interzisă introducerea în țară a deșeurilor de orice natură.”CAPITOLUL II – Măsuri în domeniul economic pentru protejarea interesului superior și suveran al poporului și cetățeanului român5. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, se interzice înstrăinarea activelor statului român sau a acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de capital social deținută, până la data de 1 Ianuarie 2121. 6. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, Concesionarea bunurilor proprietate publică a statului se aprobă de către Parlament. 7. La art. 307 din Codul administrativ din 03.07.2019, după alin. (1) se adaugă un nou alineat, alin. (1) indice 1, cu următorul cuprins: “Redevența minimă obținută prin concesionare nu se poate situa sub nivelul mediu al pieței europene.”8. Rezerva de aur a României este depozitată exclusiv și în integralitate la Banca Națională a României. În termen de maxim 180 zile de la publicarea în Monitorul oficial al României a prezentei Legi Banca Națională a României va repatria în integralitate aurul depozitat în afara României. 9. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, Contractele încheiate de statul român sunt publice și se publică pe site-ul instituției contractante și în Monitorul Oficial partea a IV-a. În termen de cel mult 5 zile de la data adoptării prezentei legi, toate contractele încheiate de statul român până la această dată se vor publica pe site-ul instituției contractante și în Monitorul Oficial partea a IV-a.10. Omisiunea funcționarului de a pune în executare contractele de concesiune sau de privatizare potrivit clauzelor acestora, sau, după caz, omisiunea de a promova acțiunile în executarea acestora săvârșită cu intenție se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Omisiunea funcționarului de a pune în executare contractele de concesiune sau de privatizare potrivit clauzelor acestora, sau, după caz, omisiunea de a promova acțiunile în executarea acestora săvârșită din culpă se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 de ani și interzicerea unor drepturi. 11. După alineatul 1 al art. 394 Cod penal Se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins: “Dacă fapta prevăzută în alineatul 1 lit. b a produs pagube importante economiei naționale, pedeapsa este detențiunea pe viață sau închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.”12. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, este interzisă comercializarea pe teritoriul României a oricăror produse de calitate inferioară celor comercializate sub aceeași marcă în țara de origine. Este interzisă comercializarea sub aceeași marcă de mărfuri cu calități diferite. Încălcarea prezentei norme legale constituie o practică comercială înșelătoare în sensul prevăzut de Legea de art. 7 alin. 2 din Legea 363/2007 din 21 decembrie 2007 și atrage sancționarea comerciantului cu o amendă cuprinsă intre 10.000.000 și 50.000.000€, in funcție de gravitatea faptei.Capitolul III – Măsuri pentru întărirea stării de drept și protejarea interesului superior și suveran al poporului și cetățeanului român13. Limitări ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului nu se pot stabili prin Ordonanță de Urgență sau acte administrative normative.14. Se abrogă Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.15. Tratamentele și dispozitivele medicale pot fi administrate, respectiv aplicate cetățenilor români doar prin obținerea in prealabil a acordului și consimțământului scris al pacienților in urma unei prealabile si obligatorii informări făcute pe baza prospectelor oferite de producatorul medicamentelor propuse, exceptate fiind urgentele medicale. Niciun cetățean nu poate fi discriminat pozitiv sau negativ ca urmare a acceptării sau refuzului unui tratament sau dispozitiv medical.16. Nu se pot comercializa medicamente sau dispozitive medicale sau aplica tratamente medicale pentru care producătorul nu oferă garanții și remedii dovedit viabile împotriva efectelor adverse. Totodată, este interzisă comercializarea medicamentelor, vaccinurilor, dispozitivelor medicale și a altor produse farmaceutice pentru care nu s-au efectuat studii clinice complete potrivit metodologiei stabilite prin Lege.17. Este interzisă orice formă de reclamă comercială la televiziune, radio și pe rețelele de socializare pentru medicamente autorizate sau neautorizate, vaccinuri, dispozitive medicale și alte produse farmaceutice.18. Se modifică art. 297 cod penal – Abuzul în serviciu – după cum urmează: 1. Se modifică al. 1 care va avea următoarea formulare: “Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește cu încălcarea legii în scopul obținerii unui folos necuvenit și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.” 2. Se modifică alineatul 2 care va avea următoarea formulare: “(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, îngrădește exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenență politică, avere, vârstă, dizabilitate, acceptare sau refuz al unui tratament sau dispozitiv medical, boală cronică necontagioasă, sau infecție HIV/SIDA, CoVid19 sau altele asemenea.” 3. Se pedepsește cu închisoare de la 7 la 10 ani fapta funcționarului public de punere în aplicare a oricăror norme legale declarate ca neconstituționale prin Decizie de către CCR.19. Articolul 247 C.pr.pen. se modifică și va avea următorul cuprins: “(1) Judecătorul de drepturi și libertăți, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, pe durata procedurii de cameră preliminară, sau instanța, în cursul judecății, poate dispune internarea medicală provizorie a suspectului sau inculpatului care este bolnav mintal ori consumator cronic de substanțe psihoactive, dacă starea făptuitorului a fost determinantă pentru săvârșirea faptei și luarea măsurii este necesară pentru înlăturarea unui pericol concret și actual pentru siguranța publică. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) constă în internarea medicală nevoluntară a suspectului sau inculpatului într-o unitate specializată de asistență medicală se ia pentru o perioadă de maxim 60 de zile și poate fi prelungită până la însănătoșire sau până la ameliorarea care înlătură starea de pericol ce a determinat luarea măsurii.20. Se modifică articolul 18 al. 2 din LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998 (*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României care va avea următoarea formulare: “Formatul electronic al Monitorului Oficial al României este disponibil în mod gratuit și liber, permanent. Formatul electronic gratuit și liber este de document portabil, fără filigran sau inscripții suplimentare formatului tipărit; acesta devine accesibil tuturor utilizatorilor în aceeași zi cu publicarea, inclusiv pentru căutare, salvare, distribuire și imprimare.”21. Este interzisă ștergerea postărilor și blocarea conturilor, cu excepția celor care reprezintă încălcări ale dispozițiilor legale în vigoare, pe rețelele de socializare sau/și in mediul online (de către administratorii de conturi sau de către oricare alte entități). Orice Încălcare a dispozițiilor alineatului 1 atrage răspundere materială a rețelelor de socializare sau a site-ului. Orice litigiu cu privire la activitatea rețelelor de socializare sau a site-urilor publice se soluționează de judecătoria de la domiciliul reclamantului. Acțiunea este scutită de taxă de timbru.Capitolul IV – Măsuri în domeniul siguranței și apărării naționale pentru protejarea interesului superior și suveran al poporului și cetățeanului român22. Serviciile de informații, contrainformații, pază, telecomunicații speciale și a celor asimilate acestora se organizează exclusiv în sistem civil, angajații acestora devenind prin asimilare funcționari publici cu statut special, având dreptul de a se organiza în sindicate și de a fi cercetați de parchetele civile corespunzătoare. Statutul acestora se reglementează prin lege organică. (În acest sens angajații respectivelor instituții nu vor avea grade militare sau echivalentul acestora, iar relațiile ierarhice nu se vor organiza potrivit regulilor militare.)23. Participarea în orice fel a serviciilor de informații, contrainformații și a celor asimilate acestora în efectuarea oricăror acte de procedură judiciară cu excepția celor privind fapte de spionaj sau terorism, este interzisă. Influențarea în orice mod a procurorului sau judecătorului învestit cu efectuarea unei cercetări de către orice persoană, inclusiv din cadrul serviciilor de secrete, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 ani. Tentativa se pedepsește. Nedenunțarea intervenției prevăzute la alineatul 1 constituie infracțiune și se pedepsește cu aceeași pedeapsă. 24. Participarea în orice fel a serviciilor de informații, contrainformații și a celor asimilate acestora în efectuarea oricăror activități cu caracter politic, economic, și mediatic este interzisă. Este interzisă deținerea de societăți comerciale direct sau indirect prin personal propriu sau persoane interpuse sau desfășurarea de activități comerciale pe teritoriul României sau în străinătate de către serviciile de informații. Serviciile de informații și contrainformații nu pot utiliza alte fonduri în afara celor prevăzute în Legea bugetului statului. Orice câștiguri obținute de aceste servicii în contextul desfășurării activităților specifice vor fi vărsate la bugetul statului. De asemenea sunt în mod similar interzise și organizații ale societății civile inițiate sau conduse direct sau prin interpuși de serviciile secrete sau finanțarea unor oricăror ONG. Încălcarea dispozițiilor prevăzute la alin 1 – 4 constituie faptă penală și se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 ani.25. Se modifică articolul 110 al. 1 din LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente privind organizarea Monitorului Oficial al României care va avea următoarea formulare “Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Institutului Național de Statistică, asigură implementarea și gestionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, pe baza datelor și informațiilor din Registrul electoral și Registrul secțiilor de votare.”26. Se modifică articolul 110 al. 3 din LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente privind organizarea Monitorului Oficial al României care va avea următoarea formulare: “Pentru implementarea și funcționarea pe durata alegerilor a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal se va utiliza, de regulă, infrastructura informatică deținută de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și de unitățile de învățământ.”27. Se modifică articolul 110 al. 4 din LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente privind organizarea Monitorului Oficial al României care va avea următoarea formulare: “Organizarea alegerilor, referendumurilor și a altor consultări populare precum și administrarea proceselor specifice acestora, inclusiv numărarea voturilor, cu excepția activităților de pază și ordine, se vor realiza exclusiv de către Birourile electorale, respectiv Central și Locale. Încălcarea acestei prevederi constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 10 ani.”28. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă următoarele dispoziții legale: al. 8 al art. 110, al. 4 al art. 102^1, al. 8 din art. 110 din LEGEA nr. 208 din 20 iulie 2015, art. 103^1, al. 3, 4 și 5 din art. 92^1 din Legea 202 din 16 septembrie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală.29. La articolul 398 Cod Penal se introduce alineatul 2 având următoarea formulare: “De asemenea constituie act de Înaltă trădare care atrage aceeași pedeapsă Refuzul Președintelui României de a pune în aplicare Deciziile Curții Constituționale prin care se soluționează conflicte de natură constituțională în termen de 10 zile de la comunicarea dispozitivului.”30. La alin. 1 al art 453 CPP se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: “hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală ce a fost abrogată sau modificată, după ce hotărârea a devenit definitivă, în situația în care dispozițiile penale sunt mai favorabile sau fapta a fost dezincriminată.”31. Se instituie Garda Națională în baza principiului apărării întregului teritoriu național de către întregul popor pe bază de voluntariat. Voluntar în Garda Națională poate fi orice cetățean român cu vârsta între 18 și 55 de ani. Organizarea, funcționarea și finanțarea Gărzii Naționale, precum și regimul de instrucție și al deținerii armelor de către Membrii Gărzii Naționale se vor stabili prin Lege organică. 32. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi echipamentele militare se achiziționează numai de la producătorul acestora și numai în condițiile OUG nr. 189/2002.Capitolul V – Dispoziții finale și tranzitorii33. Prezenta lege intra in vigoare de la data publicării in monitorul oficial, orice dispoziție contrară fiind de drept abrogată de la această dată.Cei care doresc pot sa participe la campania de strângere de semnături accesând http://VremSuveranitate.ro

spot_img
- Advertisment -spot_img

Must Read

Asasinarea lui Abe și secta lui Moon din guvernul japonez

0
Premierul japonez Fumio Kishida va remania miercuri guvernul pe care îl conduce ţinând cont de legăturile politicienilor cu Biserica Unificării, o grupare controversată, de...